Skip to content

Súťažné podmienky Vyhraj darčekový balík v hodnote 2x 110 EUR

Názov súťaže:
“Vyhraj darčekový balík v hodnote 2x 110 EUR”

Ako sa zapojiť do súťaže?

1. Napíšte do komentáru pod súťažný IG príspevok, koľko párov rukavíc sa nachádza u nás v telocvični a označte v komentári niekoho z vašich priateľov, s kým by ste sa chceli podeliť o druhý darčekový balík v hodnote 110 EUR.

V stredu dňa 15.3.2023 vyžrebujeme 1 výhercu (ak označí priateľa, vyhrávajú obaja)

PODMIENKY SÚŤAŽE

ŠTATÚT SÚŤAŽE NA SOCIÁLNEJ SIETI INSTAGRAM

“Vyhraj darčekový balík v hodnote 2x 110 EUR ”
(ďalej len „Štatút“)
Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

l. ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE

(ďalej len „Organizátor“)
Obchodné meno: Fighting gym, Kopčianska 20/B, 851 01 Bratislava, IČO 30 853 192
FightingGym, Haanová 10, 851 02 Bratislava

II. TERMÍN KONANIA SÚŤAŽE

Súťaž sa uskutoční v období od 28.2. do 14.3.2023. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže. Vyhodnotenie súťaže prebehne 15.3.2023.

lll. OSOBY OPRÁVNENÉ ZÚČASTNIŤ SA SÚŤAŽE

A) Súťaž sa uskutočňuje na území Slovenskej republiky a Českej republiky.

B) Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, a ktorá splní podmienky účasti v súťaži podľa bodu lV. tohto štatútu (ďalej len „účastník súťaže“).

C) Každý účastník súťaže sa môže v rámci jednej súťaže zapojiť iba jedenkrát, t. j. uvedením odpovede iba v jednom komentári.

D) Do žrebovania bude zaradený každý účastník súťaže, ktorý v dobe trvania súťaže splní konkrétne podmienky súťaže uvedené v súťažnom príspevku.

E) Zamestnanci vyhlasovateľa súťaže, organizátora súťaže, ako aj osoby im blízke v zmysle ustanovenia § 116 Občianskeho zákonníka, sú z účasti na súťaži vylúčení.

IV. PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI

Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže sledoval našu stránku na Instagrame, komentoval súťažný príspevok s odpoveďou, koľko párov rukavíc sa nachádza v našej telocvični Fighting Gym Bratislava a v prípade, že by doprial rovnakú výhru známej/známemu, musí osobu označiť v komentári.

V. VÝHRA

A) Predmet výhry konkrétnej súťaže je uvedený v súťažnom príspevku.
Výhrou v súťaži je Darčekový balík v hodnote 110 EUR, ktorý zahŕňa tričko s nápisom a logom FightingGymBratislava, hrnček s nápisom a logom FightingGymBratislava a jednomesačnou permanentkou na tréningy vo Fighting Gym Bratislava, ktorá sa dá uplatniť na 3 tréningy týždenne pod dohľadom profi trénera.
(ďalej len „služby“)
Mesačná permanentka sa dá použiť najneskôr do 31.7.2023.
Druhou časťou výhry je Darčekový balík v hodnote 110 EUR pre človeka, ktorého známy s najpresnejším typom počtu rukavíc v našej telocvični, označil v komentári.
Ceny obdržia obaja výhercovia osobne, v prípade že výherca nikoho neoznačil v komentári, obdrží iba jeden výherný balíček. Pričom výhra je prenosná (výherca môže ceny darovať blízkemu).

Vl. URČENIE VÍŤAZA A OBOZNÁMENIE O VÝHRE

A) Víťaz súťaže bude vyhodnotený 15.03.2023 spomedzi všetkých platne prihlásených účastníkov prostredníctvom najbližšieho tipu počtu rukavíc. V prípade, že bude viacero rovnako tipujúcich víťazov, vyžrebujeme jedného pomocou vizuálneho losovania.

B) Výherca súťaže bude o získaní výhry oboznámený najneskôr do 2 pracovných dní od termínu vyhodnotenia, resp. určenia výhercu, a to formou vloženia komentáru zo strany vyhlasovateľa súťaže pod daný súťažný príspevok alebo vložením samostatného statusu  obsahujúceho dané oznámenie.

C) V prípade, ak sa výherca súťaže do 48 hodín od oboznámenia spôsobom podľa predchádzajúcej vety tohto bodu neprejaví záujem výhru si prevziať alebo výhru odmietne, stráca na výhru nárok a organizátor súťaže je oprávnený vybrať náhradného výhercu súťaže.

Vll. SPÔSOB ODOVZDANIA VÝHRY

A) Organizátor odovzdá výhru Výhercovi osobne v priestoroch Fighting Gym, Haanova 10, 851 02 Bratislava po dohode termínu a času stretnutia.

B) Na výhru nemá účastník súťaže právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou. Výsledky súťaže sú konečné. Účastníci súťaže berú na vedomie, že nemôžu požadovať výhru vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve. Účastníci súťaže taktiež berú na vedomie, že výhru nie je možné vymeniť za hotovosť alebo požadovať vydanie inej výhry, ako je výhra stanovená vyhlasovateľom súťaže v príslušnom súťažnom príspevku.

Vlll. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

A) Účasťou v súťaži účastník súťaže udeľuje bezodplatne súhlas, aby vyhlasovateľ súťaže ako prevádzkovateľ alebo organizátor súťaže ako sprostredkovateľ v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „zákon“) spracúval jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, prípadne fotografia, za účelom ich zverejnenia na Instagramovej stránke FightingGymBratislava v rámci vyhodnotenia súťaže, ďalej za účelom samotného vyhodnotenia súťaže, vytvorenia databázy a využitia na  marketingové účely spojené so súťažou a jej vyhodnotením, a to po dobu od vstupu účastníka súťaže do súťaže až do písomného odvolania jeho súhlasu. Účasťou v súťaži účastník súťaže zároveň vyhlasuje, že sú mu známe všetky potrebné informácie v rozsahu ustanovenia § 15 ods. 1 zákona, a že poskytované údaje sú správne a aktuálne.

B) Účastník súťaže má práva podľa ustanovenia § 28 zákona, t. j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.

C) Účastník súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že vyhlasovateľ súťaže alebo organizátor súťaže v rozsahu podmienok dohodnutých s vyhlasovateľom súťaže je oprávnený s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania zhromažďovať, spracúvať a používať osobné údaje v súlade s právnym poriadkom SR.

IX. OSOBITNÉ USTANOVENIA

A) Zamestnanci organizátora súťaže, ako aj osoby im blízke v zmysle ustanovenia § 116 Občianskeho zákonníka, sú z účasti na súťaži vylúčení.

B) Ak sa preukáže, že výherca súťaže je zamestnancom vyhlasovateľa súťaže alebo zamestnancom organizátora súťaže, alebo osobou im blízkou, tak nárok tejto osoby na výhru nevzniká, výhra sa neodovzdá a prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže.

C) V prípade dôvodného podozrenia z podvodu, zneužitia alebo chyby týkajúcej sa riadneho usporiadania súťaže si vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo súťaž ukončiť alebo pozastaviť, zmeniť podmienky súťaže, vyhlásiť oznámenie o výhre zverejnené na Instagram stránke alebo zaslané výhercom za neplatné alebo bez oznámenia a akejkoľvek náhrady zablokovať účasť na súťaži tým účastníkom súťaže, ktorí sa zúčastňujú súťaže v rozpore s dobrými mravmi.

D) Výhry presahujúce sumu stanovenú príslušným zákonom sú predmetom dane z príjmu v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v aktuálnom znení a predmetom odvodu na verejné zdravotné poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v aktuálnom znení, pričom vyhlasovateľ súťaže ani organizátor súťaže nezodpovedá za splnenie daňovej, resp. odvodovej povinnosti výhercu súťaže.

E) Organizátor súťaže nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži.

F) Účasťou v súťaži prejavuje každý jej účastník súhlas s pravidlami tejto súťaže a s tým, že organizátor súťaže je oprávnený uverejniť mená, podobizeň, resp. iné zverené informácie o výhercoch v oznamovacích prostriedkoch, ako i tieto použiť na reklamné a propagačné účely vyhlasovateľa súťaže, a to bez nároku účastníka súťaže na akúkoľvek odmenu.

H) Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť podmienky, resp. pravidlá tejto súťaže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, pričom uvedenú zmenu podmienok, resp. pravidiel je povinný zverejniť na Instagram stránke.

X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Instagram nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Instagram takéto záväzky ani nevznikajú. Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Instagramom a nie je s Instagramom inak spojená.

V Bratislave, dňa 28.2.2023